Klima- og energifondet i Oslo kommune

Bymiljøetaten - Enøk forvalter Klima- og energifondet i Oslo kommune og gir støtte til en rekke energieffektiviseringstiltak. Fondet gir støtte til solcelleprosjekter.

Klima- og energifondet i Oslo kommune
Lilleakerveien 8
0283
Oslo

22 92 14 00

www.enoketaten.osl...

Bymiljøetaten-Enøk forvalter Oslos Klima- og energifond. Fondet har som mål å stimulere til energisparing og overgang til fornybar energi.

Tilskudd gis kun når bestilling av varer og tjenester ikke er foretatt, kontrakt ikke er inngått og tiltaket ikke er igangsatt.

www.oslosola.no